عنوان(روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان)

روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان|47068134|fqk|روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,مقاله روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,جزوه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,تحقیق روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,پروژه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان
هم اکنون فایل با مشخصه ی روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه نقاشی كودك یك پیام است آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد و به ما انتقال دهد بررسی و درك زبان نقاشی، اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آنها


مشخصات فایل
تعداد صفحات183حجم0/255 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

چكیده فصل اول: 11

بیان مسئله: 11

اهداف پژوهش.. 11

الف: استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشد شناختی. 11

اهمیت پژوهش: 12

فرضیه: 12

تعاریف عملیاتی: 12

سایر فرضیه‎ها: 12

فصــل اول. 16

مقدمه: 17

بیان مسئله: 17

اهداف پژوهش: 19

اهمیت پژوهش: 20

فرضیه: 21

دلایل ارائه فرضیه: 21

متغیرهای تحقیق: 21

سایر فرضیه‎ها: 21

تعریف واژه‎ها: 24

الف- تعریف نظری: 24

ب- تعریف عملی: 24

1- تحول شناختی (رشدشناختی) 24

2- تست آدمك رنگی: 24

چكیده فصل دوم: 26

سوابق تحقیق: 26

بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف: 26

الف- دیدگاه تكاملی: 26

ب- دیدگاه پیاژه از نقاشی: 26

ج- دیدگاه روانكاوی: 27

د- دیدگاه هنرمندانه: 27

4-دیدگاه هنرمندانه 27

تفاوتهای پسران و دختران: 27

بكارگیری رنگ در نقاشی. 27

فصل دوم 29

اولین وسیله آموزش:‌ 30

نقاشی چیست؟ 30

بررسی دیدگاه‎های مختلف راجع به نقاشی: 31

1- دیدگاه تكاملی: (نقاشی به مثابه بازی) 31

2- دیدگاه پیاژه: 31

مراحل رشد از نظر پیاژه: 32

الف ‎- مرحله حسی ‎- حركتی: 32

ب- مرحله پیش عملیاتی: 33

ج- مرحله عملیاتی عینی: 33

د- مرحله عملیات صوری: 34

3- دیدگاه روانكاوی: 35

سوابق تحقیق: 36

پژوهش در مورد نقاشی: 37

نقاشیهای فرافكنی: 38

نقاشی سالم: 42

عوامل مؤثر در بیان نقاشی كودكان: 43

تفاوت‎های خلقی در كودكان: 44

میزان فعال بودن: 46

تحریك‎پذیری: 46

بازداری و ترس: 47

تفاوتهای پسران و دختران: 48

تكامل چهره‎نگاری: 49

مراحل تحول شناختی: 52

شكل آدم: 56

بكارگیری رنگ در نقاشی: 59

منشاء اهمیت رنگ: 60

چكیده فصل سوم: 63

طرح مسأله: 63

ابزار پژوهش: 63

تست آدمك رنگی: 63

جامعه آماری: 63

روش نمونه‎گیری: 63

روش اجراء: 63

فصــل سوم 64

طرح مسأله: 65

ابزار پژوهش: 65

تست آدمك رنگی: 65

جامعه آماری: 65

نمونه آماری: 66

روش نمونه‎گیری: 66

روش آماری: 66

روش اجرا: 67

قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون ترسیم آدمك: 67

فصــل چهارم 68

توصیف اطلاعات.. 69

جدول (1-2) ‎- توزیع فراوانی نمرات سر دختران 6 ساله 70

فراوانی. 70

نمودار (2-2) – هیستوگرام نمرات سر دختران 6 ساله 70

جدول (3-2) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 6 ساله 71

فراوانی. 71

نمودار (4-2) – هیستوگرام نمرات سر پسران 6 ساله 71

جدول (5-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 6 ساله 72

فراوانی. 72

نمودار (6-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن دختران 6 ساله 73

آزمون معنی‎دار بودن میانگین نمرات سر دختران و پسران 6 ساله 73

جدول (7-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 6 ساله 74

فراوانی. 75

نمودار (8-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 6 ساله 75

جدول (9-2) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 6 ساله 77

فراوانی. 77

نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس دختران 6 ساله 77

جدول (1-3) – توزیع فراوانی نمرات لباس پسران 6 ساله 78

فراوانی. 78

نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس پسران 6 ساله 78

جدول (3-3) – توزیع فراوانی سر پسران 6 ساله 79

فراوانی. 79

نمودار (4-3) – هیستوگرام نمرات كلی دختران 6 ساله 79

جدول (5-3) – توزیع فراوانی نمرات پسران 6 ساله 80

فراوانی. 80

نمودار (6-3) – هیستوگرام نمرات كلی پسران 6 ساله 81

جدول (7-3) – توزیع فراوانی سر دختران 7 ساله 82

فراوانی. 82

نمودار (8-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 7 ساله 82

جدول (9-3) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 7 ساله 82

فراوانی. 83

نمودار (10-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 7 ساله 83

جدول (1-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 7 ساله 84

فراوانی. 85

نمودار (2-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 7 ساله 85

جدول (3-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 7 ساله 86

فراوانی. 86

نمودار (4-4) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 7 ساله 86

جدول (5-4) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 7 ساله 88

فراوانی. 88

نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 7 ساله 88

جدول (7-4) – توزیع فراوانی در نمرات لباس پسران 7 ساله 89

فراوانی. 89

نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 7 ساله 89

جدول (9-4) – توزیع فراوانی نمرات كلی دختران 7 ساله 90

فراوانی. 90

نمودار (10-4) – هیستوگرام نمرات كلی دختران 7 ساله 91

جدول (1-5) – توزیع فراوانی نمرات كلی پسران 7 ساله 92

فراوانی. 92

1. 92

نمودار (2-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی پسران 7 ساله 92

جدول (3-5) – توزیع فراوانی نمرات سر دختران 8 ساله 93

فراوانی. 93

نمودار (4-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 8 ساله 94

جدول (5-5) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 8 ساله 94

فراوانی. 94

نمودار (6-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 8 ساله 95

جدول (7-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 8 ساله 96

فراوانی. 96

نمودار (8-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 8 ساله 96

جدول (9-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 8 ساله 96

جدول (9-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 8 ساله 97

فراوانی. 97

نمودار (10-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن پسران 8 ساله 97

جدول (1-6) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 8 ساله 98

فراوانی. 98

نمودار (2-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 8 ساله 98

جدول (3-6) – توزیع فراوانی لباس پسران 8 ساله 99

فراوانی. 99

نمودار (4-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 8 ساله 99

جدول (5-6) – توزیع فراوانی نمرات كلی دختران 8 ساله 100

فراوانی. 100

حدود واقعی نمرات.. 100

نمودار (6-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی دختران 8 ساله 101

جدول (7-6) – توزیع فراوانی نمرات كلی پسران 8 ساله 102

فراوانی. 102

نمودار (8-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی پسران 8 ساله 102

جدول (9-6) – توزیع فراوانی به نمرات سر دختران 9 ساله 103

فراوانی. 103

نمودار (10-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 9 ساله 104

جدول (1-7) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 9 ساله 104

فراوانی. 104

نمودار (2-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 9 ساله 105

جدول (3-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 9 ساله 106

فراوانی. 106

نمودار (4-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 9 ساله 106

جدول (5-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 9 ساله 107

فراوانی. 107

نمودار (6-7) – هیستوگرام مربوط به طرح بدن پسران 9 ساله 107

جدول (7-7) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 9 ساله 108

فراوانی. 108

نمودار (8-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 9 ساله 109

جدول (9-7) – توزیع فراوانی لباس پسران 9 ساله 109

فراوانی. 109

نمودار (10-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 9 ساله 110

جدول (1-8) – توزیع فراوانی نمرات كلی دختران 9 ساله 111

فراوانی. 111

حدود واقعی نمرات.. 111

نمودار (2-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی دختران 9 ساله 112

جدول (3-8) – توزیع فراوانی نمرات كلی پسران 9 ساله 112

فراوانی. 112

نمودار (4-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی پسران 9 ساله 112

مقایسه سنی نمرات كلی دختران با یكدیگر 113

الف- مقایسه نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 6 ساله 113

ب- مقایسه نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 8 ساله 114

ج- مقایسه نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله 114

نمودار (9-8) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات كلی دختران. 114

سنین مختلف دختران. 114

مقایسه‎ سنی نمرات كلی پسران با یكدیگر 115

الف- مقایسه نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 6 ساله 115

ب- مقایسه نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله 115

ج.مقایسه نمرات كلی پسران 8 ساله با نمرات كلی پسران 9ساله 116

نمودار (10-8) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات كلی پسران. 116

جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران. 116

سنین مختلف پسران. 116

جدول (2-9) – میانگین مقیاسهای پسران. 118

جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران. 118

نمودار (3-9) - چندضلعی مقایسه نمرات كلی دختران و پسران. 118

جنسیت.. 118

نمودار (4-9) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات كلی دختران و پسران. 119

دختران و پسران. 119

سنین مختلف دختران و پسران. 119

شیوة اجرا نمره‎گذاری و نتایج آماری آزمون آدمك رنگی. 120

جدول شماره 1- هنجارگزینی چاركی «مقیاس سر» در پسران براساس سن تقویمی. 120

جدول شماره 2- هنجارگزینی چاركی «مقیاس طرح بدنی» در پسران براساس سن تقویمی. 121

جدول شماره 3- هنجارگزینی چاركی «مقیاس لباس» در پسران براساس سن تقویمی. 122

جدول شماره 4- هنجارگزینی چاركی «مقیاس كلی در پسران» (براساس سن تقویمی) 123

جدول شماره 5- هنجارگزینی چاركی «مقیاس سر» در دختران براساس سن تقویمی. 124

جدول شماره 6- هنجارگزینی چاركی «مقیاس طرح بدنی» در دختران براساس سن تقویمی. 125

جدول شماره 7- هنجارگزینی چاركی «مقیاس لباس» در دختران براساس سن تقویمی. 126

جدول شماره 8- هنجارگزینی چاركی «مقیاس كلی» در دختران براساس سن تقویمی. 127

ورقه نمره‎گذاری تست آدمك رنگی. 127

الف) جدول شماره 1- مقیاس تحول‎یافتگی. 127

فصــل پنجم. 128

بحث و نتیجه‎گیری. 129

مزایای ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 130

محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر 131

پیشنهادات.. 133

منابع فارسی: 134

منابع انگلیسی. 136

1)قسمت اول: مقیاس سر 137

2)قسمت دوم: مقیاس طرح بدنی. 139

3) قسمت سوم:مقیاس لباس. 140


"

مطالب دیگر:
🔑تحقیق تعارض قوانين🔑تحقیق تعريف سازمان قضائي🔑تحقیق ميراث زن وشوهر🔑تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء🔑کار تحقیقی در مورد چک🔑کار تحقیقی در مورد چک و سفته🔑تحقیق حقوق از دریچه‌ ایران باستان🔑تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني🔑تحقیق حقوق و تنظيم روابط اجتماعي انسانها🔑کار تحقیقی در مورد دیه🔑تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول🔑کار تحقیقی در مورد نفقه🔑تحقیق نظام قانونی ایران🔑پاورپوینت دستگاه tms🔑تحقیق حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی🔑تحقیق حقوق مدني🔑تحقیق حكومت یقین بر شك🔑تحقیق معاضدت حقوقی متقابل🔑تحقیق تعريف حقوق مالكيت معنوي🔑تحقیق حقوق خانواده🔑تحقیق خود کشی🔑تحقیق پذيرش محدود اصل صلاحيت سرزميني🔑تحقیق ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي🔑تحقیق شناخت جرم يا انحرافات و علل بوجود آورنده آن🔑پاورپوینت دفتر توسعه فناوری سلامت